Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Multifunctionele accommodatie Dijkstraten, Best

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wet ruimtelijke ordening bekend dat, op maandag 27 januari 2020 het bestemmingsplan ‘Multifunctionele accommodatie Dijkstraten, Best’ ongewijzigd is vastgesteld.

Het plangebied maakt onderdeel uit van de nieuwe in aanbouw zijnde woonwijk “Dijkstaten”. Onderdeel van deze woonwijk is de realisatie van een onderwijsvoorziening, gecombineerd met zorgwoningen. Hiervoor is in het bestemmingsplan “Dijkstraten” de aanduiding “onderwijs” opgenomen. Om op de locatie ook aanverwante functies mogelijk te maken zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en sociaal medische voorzieningen, dient de aanduiding “onderwijs” vervangen te worden door de aanduiding “Maatschappelijk”. Hiervoor is het nu vastgestelde bestemmingsplan opgesteld.

Terinzagelegging stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 11 maart 2020 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best.
Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website) (NL.IMRO.0753.bpdijkstratenMFA-VG01).  

Beroepsmogelijkheid

Van 11 maart tot en met 22 april 2020 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Best, 10 maart 2020

Gemeenteraad gemeente Best

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpdijkstratenMFA
Datum
27 januari 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)