Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Burgstraat 7

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 25 januari 2016 is het bestemmingsplan Burgstraat 7 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van 2 woningen in de bestaande cultuurhistorische waardevolle bebouwing gelegen aan de Burgstraat 7.

Wijziging ontwerpbestemmingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat van 22 juli 2015 tot en met 1 september 2015 ter inzage heeft gelegen. De belangrijkste wijziging betreft de verbeelding die zodanig is aangepast dat het bedrijf, de bijbehorende bedrijfswoning en -ontsluiting deel (blijven) uitmaken van één bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ om zo de planologische eenheid tussen het bedrijf en de bedrijfswoning te borgen. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Tegen het vaststellingsbesluit is geen aanwijzing ingediend.

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 2 maar 2016 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Tevens is het bestemmingsplan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0753.bpburgstraat7-VG01 (Deze link gaat naar een externe website)

Beroep instellen

Van 2 maart 2016 tot en met 12 april 2016 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpburgstraat7
Datum
26 januari 2016
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)