Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Veenpluis 4-6, Best

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van 25 maart 2020 tot en met 5 mei 2020, tijdens de openingstijden het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenpluis 4-6’ kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Veenpluis 4-6’

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van extra bedrijfsgebouwen. De ontwikkeling vindt plaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Best, sectie C, nummer 5009 gelegen aan Veenpluis 4-6.

Verzoek tot herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant

Een deel van het plangebied ‘Veenpluis 4-6’ ligt binnen het Natuur Netwerk Brabant (NNB). In het ontwerpbestemmingsplan is gemotiveerd dat, een gedeelte van het NNB gebruikt wordt voor de extra bedrijfsgebouwen en daarbij behorende voorzieningen. De gemeente verzoekt Gedeputeerde Staten om de begrenzing van het NNB te wijzigingen vanwege dit aspect. De procedure bepaalt dat eerst het voornemen hiertoe wordt gepubliceerd. Dit vindt gelijktijdig plaats met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenpluis 4-6’.

Op grond van artikel 3.8, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenpluis 4-6’ een het voornemen ‘Verzoek herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant’ gedurende bovengenoemde periode ter inzage. In deze periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan of het voornemen. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met W.Ansems via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Best, 24 maart 2020
Burgemeester en wethouders gemeente Best

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpVeenpluis4en6
Datum
21 september 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)