Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, vierde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 21 september 2020 het bestemmingsplan ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat met de toevoeging van 43 appartementen en een dienstverleningsruimte. De ontwikkeling vindt plaats op de percelen kadastraal bekend gemeente Best, sectie H, nummers 5991 en 2114 gelegen aan hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat van 18 december 2019 tot en met 28 januari 2020 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op het aantal sociale woningen dat minimaal gerealiseerd moet worden. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota zienswijzen.

Tegen het vaststellingsbesluit is geen aanwijzing ingediend.

Beleidsregel ‘Welstandcriteria ontwikkeling Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 21 september 2020 de beleidsregel ‘Welstandcriteria ontwikkeling Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’ (PDF, 1.1 MB) vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer Menzo Boon die bereikbaar is via ons centrale telefoonnummer 140499.

Besluit hogere grenswaarden geluid Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat

Op 22 september 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde (PDF, 2.3 MB) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de nieuwe woningen in het plangebied van bestemmingsplan ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’.

Met betrekking tot het ontwerpbesluit op het verzoek zijn geen zienswijzen ingekomen.

Terinzagelegging stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan is, met bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere grenswaarden geluid, digitaal beschikbaar (Deze link gaat naar een externe website).

Normaal gesproken kunt u het bestemmingsplan gedurende de ter inzage termijn van 14 oktober tot en met 24 november 2020 ook inzien op het gemeentehuis. In verband met de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus regelen wij dit tijdelijk op maat. Wilt u het bestemmingsplan inzien? Neemt u dan telefonisch contact op met William Ansems via ons centrale telefoonnummer 140499. Dan bespreken we wat uw concrete vraag is en hoe wij in uw informatiebehoefte kunnen voorzien.

Beroepsmogelijkheid

Van 14 oktober 2020 tot en met 24 november 2020 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het besluit hogere waarde treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen (Deze link gaat naar een externe website). Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Best, 13 oktober 2020

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpSpoorweglHfdstr
Datum
21 september 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)