Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Rotonde en parkeerweide Het Groene Woud

De gemeenteraad heeft op 13 november 2017 het bestemmingsplan ‘Rotonde en parkeerweide Het Groene Woud’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken dit bekend op grond van artikel 3.8, vierde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de aanleg van een rotonde en een parkeerweide op gronden gelegen op en direct ten noordoosten van de kruising tussen de Koppelstraat, Hooiweg en de Ringweg (N619) te Best. Het plangebied betreft de gronden waarop de kruising is gelegen en een veld direct ten noordoosten en grenzend aan de kruising.

Het ontwerpbestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is geen aanwijzing afgegeven.

Plan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende documenten bekijken. Dit kan vanaf 20 december 2017 tot en met 30 januari 2018 tijdens de openingsuren bij de receptie van het gemeentehuis gelegen aan Raadhuisplein 1 in Best. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.bpRotondeparkeeHGW-VG01 (Deze link gaat naar een externe website).

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u vanaf 20 december 2017 tot en met 30 januari 2018 tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De volgende partijen kunnen beroep instellen:

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking op 31 januari 2018. Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot een beslissing is genomen op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, zorgt dit ervoor dat het bestemmingsplan pas in werking treedt nadat op het verzoek is beslist.

Indienen beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Een beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
 

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpRotondeparkeeHGW
Datum
13 november 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)