Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Oirschotseweg 18-24

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van 10 maart 2021 tot en met 20 april 2021, tijdens de openingstijden het ontwerpbestemmingsplan ‘Oirschotseweg 18-24’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Oirschotseweg 18-24 (PDF, 1.9 MB)’ kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken is digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Ontwerpbestemmingsplan ‘Oirschotseweg 18-24’

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling aan de Oirschotseweg 18-24 van 19 appartementen. De ontwikkeling vindt plaats op de percelen kadastraal bekend gemeente Best, sectie E, nummers 4218, 4219, 5232 en 5233 gelegen aan de Oirschotseweg.

Op grond van artikel 3.8, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Oirschotseweg 18-24’ van 10 maart 2021 tot en met 20 april 2021 ter inzage. In deze periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met de heer W. Ansems via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan neemt u dan contact op met de heer W. Ansems via telefoonnummer 14 0499.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid Oirschotseweg 18-24

Op 15 december 2020 is een aanvraag ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor Wegverkeerslawaai. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de gevraagde hogere waarden te verlenen. Op grond van artikel 110 c, 1e lid van de Wet geluidhinder en het bepaalde in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden (PDF, 1.9 MB) met alle daarbij behorende stukken gedurende bovengenoemde termijn ter inzage.

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen belanghebbenden gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Deze zienswijzen richt u aan het college van B&W.

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u dan contact op met de vakgroep Milieu via telefoonnummer 14 0499.

Best, 9 maart 2021
Burgemeester en wethouders gemeente Best

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpOirschotsewg1824
Datum
12 juli 2021
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)