Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Eindhovenseweg-Zuid 83

Vaststelling bestemmingsplan ‘Eindhovenseweg-Zuid 83’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, vierde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 15 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Eindhovenseweg-Zuid 83’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld zodat de voormalige agrarische woning op het perceel Eindhovenseweg-Zuid 83 te Best kan worden gebruikt als burgerwoning.
Het plangebied bestaat uit de percelen kadastraal bekend gemeente Best, sectie B, nummers 2337 en 2768 gelegen aan de Eindhovenseweg-Zuid 83.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de regels over de aanwezige gasleiding in het plangebied. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 31 maart 2021 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best. Digitaal is het plan beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website) (NL.IMRO.0753.bpEindhovenswgz83-VG01). Een link naar deze site is tevens opgenomen op www.gemeentebest.nl (https://www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen). Klik onder het kopje ‘vastgesteld’ op ‘Eindhovenseweg-Zuid 83’.

Beroep indienen

Van 31 maart 2021 tot en met 11 mei 2021 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  1. een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  2. een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met William Ansems via telefoonnummer 14 0499.

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpEindhovenswgz83
Datum
15 maart 2021
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)