Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Ceder 5, Best

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ceder 5, Best’

De gemeenteraad heeft op 6 november 2017 het bestemmingsplan ‘Ceder 5, Best’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken dit bekend op grond van artikel 3.8, vierde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de bouw van een woning op gronden gelegen op het perceel aan Ceder 5 te Best. Het plangebied betreft een deel van het huidige perceel gelegen aan Ceder 5, Best.

Het ontwerpbestemmingsplan is door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is geen aanwijzing afgegeven.

Plan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende documenten bekijken. Dit kan vanaf 29 november 2017 tot en met 9 januari 2018 tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis gelegen aan Raadhuisplein 1 in Best en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.Ceder5Best-VG01 (Deze link gaat naar een externe website).

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u vanaf 29 november tot en met 9 januari 2018 tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De volgende partijen kunnen beroep instellen:

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking op 10 januari 2018. Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot een beslissing is genomen op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, zorgt dit ervoor dat het bestemmingsplan pas in werking treedt nadat op het verzoek is beslist.

Indienen beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpCeder5Best
Datum
6 november 2017
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)