Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Broekstraat 11, Best

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, vierde lid Wro bekend dat de gemeenteraad op 7 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Broekstraat 11, Best’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie Broekstraat 11 met toevoeging van twee woningen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat van 26 juni 2019 tot en met 6 augustus 2019 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen hebben betrekking op de breedte van de leidingstrook van de riooltransportleiding. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijziging verwijzen wij u naar de nota zienswijzen.

Tegen het vaststellingsbesluit is geen aanwijzing ingediend.

Beleidsregel 'Welstandscriteria Broekstraat 11'

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in hun vergadering van 7 oktober 2019 de beleidsregel 'Welstandscriteria Broekstraat 11' vastgesteld. Deze beleidsregel zal door de stadsbouwmeester worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer Menzo Boon die bereikbaar is via ons centrale telefoonnummer 140499. Bekijk de beleidsregel (PDF, 3.9 MB) ook digitaal. 

Besluit hogere waarden

Op 3 september 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het opleggen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Het besluit heeft betrekking op nieuwe woningen in het plangebied van bestemmingsplan ‘Broekstraat 11, Best’.

Met betrekking tot het ontwerpbesluit op het verzoek zijn geen zienswijzen ingekomen.

Terinzagelegging stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere waarden met bijlagen, vanaf 30 oktober 2019 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens is het bestemmingsplan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.bpbroekstraat11-VG01 (Deze link gaat naar een externe website).

Beroepsmogelijkheid

Van 31 oktober 2019 tot en met 11 december 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het besluit hogere waarde treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden op totdat op het verzoek is beslist.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Best, 29 oktober 2019

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bpBroekstraat11
Datum
7 oktober 2019
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)