Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Ondergrondse 150kV Tilburg Noord - Best, gemeente Best

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 10 juni 2020 tot en met 21 juli 2020 de milieueffectrapportage en het ontwerpbestemmingsplan “Ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best, gemeente Best” met bijlagen ter inzage ligt.

Doel van het bestemmingsplan

De beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT, is voornemens de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw tracé. Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse verbinding heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is de huidige verbinding verouderd en is groot onderhoud aan de masten nodig.
Het tracé van de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding is tot stand gekomen op basis van diverse onderzoeken, overleg met betrokken overheden en participatie met grondeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden. Het tracé volgt grofweg de zuidzijde van de A58. Het bestemmingsplan voorziet in enerzijds de aanleg van de nieuwe ondergrondse en anderzijds de verwijdering van de bestaande bovengrondse verbinding.

Ontwerpbestemmingsplan TenneT

Inzien

De milieueffectrapportage en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende bijlagen kunnen worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.0753.bp150KVtilburgbest-ON01). Een link naar deze site is ook opgenomen op www.gemeentebest.nl. Daar vindt u ook de milieueffectrapportage.

Informatieavond

TenneT is voornemens op dinsdag 7 en donderdag 9 juli informatieavonden te houden. Op dit moment is nog niet bekend of dat lokaal kan of digitaal zal gaan. Op de projectwebsite van TenneT (Deze link gaat naar een externe website) zal aangekondigd worden hoe deze informatieavonden georganiseerd gaan worden. Via de projectatlas van TenneT (Deze link gaat naar een externe website) kunt u vragen stellen. Deze worden binnen paar dagen beantwoord en als u wilt wordt u hierover gebeld.

Zienswijzen

In de periode van 10 juni 2020 tot en met 21 juli 2020 is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Vragen

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan neemt u dan contact op met mevrouw M. Mutsaers via telefoonnummer 14 0499.

Best, 9 juni 2020
College van burgemeester en wethouder gemeente Best

Kenmerk
NL.IMRO.0753.bp150KVtilburgbest
Datum
14 december 2020
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)