Lees pagina voor

Bestemmingsplan: Uitbreiding BestZoo, De Vleut

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8, derde lid Wro bekend dat op 5 februari 2018 het bestemmingsplan ’ Uitbreiding BestZoo, De Vleut’ gewijzigd is vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van BestZoo aan de noord- en zuidzijde van de Broekdijk. Aan de noordzijde gaat het om de uitbreiding van BestZoo en de bouw van een nieuw entreegebouw met horeca. Aan de zuidzijde maakt het plan de bouw mogelijk van een gebouw met  bezoekersinformatiecentrum en horecavoorziening en het gebruik van omliggende weiden als parkeer- en dierweiden. Het plangebied is gelegen aan de Broekdijk 15 in Best en leidt vandaaruit ten noorden van de Broekdijk in westelijke richting aansluitend op BestZoo. Ten zuiden van de Broekdijk strekt het terrein zich uit van de Broekdijk in zuidelijke richting tot aan de Ringweg.

Beroep

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Tegen het vaststellingsbesluit is geen reactieve aanwijzing ingediend. Het vastgestelde bestemmingsplan kan, met de bijbehorende stukken, vanaf 7 maart 2018 tijdens de openingsuren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Digitaal is het plan beschikbaar via de website van Ruimtelijke Plannen.

Van 8 maart 2018 tot en met 18 april 2018 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

Het bestemmingsplan treedt op basis van artikel 3.8, vijfde lid Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wie tijdig beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook verzoeken om voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.
Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (Deze link gaat naar een externe website) worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Welstandscriteria

Op voorstel van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 februari 2018 de beleidsregel Welstandscriteria Uitbreiding BestZOO, De Vleut (PDF, 147.9 kB) vastgesteld. Deze beleidsregel zal worden gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied. Iedereen kan hiervan kennis komen nemen bij de afdeling Uitvoering-Vergunningen. Maak daarvoor een afspraak met de secretaris Welstand, de heer Menzo Boon, via telefoonnummer 14 0499. 

Kenmerk
NL.IMRO.0753.BpUitbreidBestZoo
Datum
5 februari 2018
Status
Geheel onherroepelijk in werking
Type
Bestemmingsplan
Digitaal
Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een externe website)