Rekenkamer

De rekenkamer voert jaarlijks onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan en heeft het gekost wat het mocht kosten?

Onafhankelijk onderzoek

De rekenkamer is volledig onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet, maar zowel de gemeenteraad als de inwoners van Best kunnen suggesties doen voor een concreet onderwerp.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit 3 door de gemeenteraad benoemde externe leden. 

Leden rekenkamer
Naam Functie
J. van den Heuvel voorzitter
A. Dekker lid
M. van Boekel lid

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamer via de griffie door te bellen naar 14 0499 of een e-mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl.

Documenten

De documenten van de rekenkamer vindt u in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Best.