Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5)

Zijn de financiële gevolgen van het coronavirus voor u nog niet voorbij? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning. 

Let op: Meld u alstublieft alleen als u als ondernemer echt in de problemen komt. Zo voorkomen we misbruik en onnodige drukte bij de behandeling van de aanvragen.

Voorwaarden

 • U bent een gevestigde zelfstandig ondernemer van 18 jaar of ouder (maar u ontvangt nog geen AOW).
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart met de onderneming en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf (als uw partner ook in het bedrijf werkt, moet hij/zij minimaal 525 uur en uzelf minimaal 875 uur per jaar werken).
 • U woont in de gemeente Best en voert uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke eisen voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het zelfstandig bedrijf of beroep en hebt (mede) de volledige zeggenschap in het bedrijf en draagt de financiële risico's daarvan.
 • Voor de onderneming en/of personeel gelden eventueel andere regelingen. Ga hiervoor bijvoorbeeld naar de website van KvK.
 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee.

Nieuwe aanvraag indienen of verlenging aanvragen

U krijgt de Tozo-uitkering of de verlenging van de uitkering niet automatisch. Uw situatie kan nu anders zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom beoordeelt de gemeente opnieuw of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Het invullen van het aanvraagformulier geeft nog geen recht op ondersteuning. Wij bekijken uw gegevens en nemen een besluit over uw aanvraag. Mogelijk vragen we u om extra informatie. De wettelijke beslistermijn voor het afhandelen van een aanvraag is 8 weken vanaf de datum dat alle de benodigde stukken ontvangen zijn.

Ingangsdatum

U kunt uw Tozo-uitkering of een verlenging op uw uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De uitkering kan ingaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2021. Ontving u tot 1 juli 2021 een Tozo 4 uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 5 uitkering aansluitend vanaf 1 juli 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 5 uitkering ook later laten ingaan of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Aanvragen of verlengen met terugwerkende kracht

Het is mogelijk om de Tozo 5-uitkering te krijgen met terugwerkende kracht tot maximaal 1 maand vooraf de aanvraag. Voorbeeld: als u op 5 augustus 2021 een aanvraag Tozo 5 indient, kan deze niet eerder ingaan dan vanaf 1 juli 2021. Wanneer u op 15 september 2021 een aanvraag Tozo 5 indient, kan deze niet eerder ingaan dan vanaf 1 augustus 2021.

Online aanvragen Tozo 5

Vul het online formulier volledig in. Zorg ervoor dat u de gevraagde bewijsstukken van tevoren compleet hebt zodat u het formulier gemakkelijk kunt invullen.

Aanvraag Tozo 5 direct regelen

Bijlagen toevoegen

Zorg ervoor dat u de volgende bijlagen verzameld hebt voordat u de aanvraag doet:

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs/paspoort/verblijfsvergunning van uzelf (en uw partner)
 • Bij een scheiding officiële stukken meesturen (onder andere echtscheidings-/alimentatiebeschikking)
 • Bewijsstukken als u vanuit een andere gemeente naar Best bent verhuisd
 • De laatste loon- of uitkeringsspecificatie of uitdraai uit uw boekhoudprogramma
 • Informatie/aantoonbare gegevens over inkomsten van uw onderneming vanaf 1 oktober en vooruitzicht voor de komende weken/maanden
 • Kopie van uw bankpas of een bankafschrift van uw rekening waar de uitkering op betaald moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling)

Voor de lening bedrijfskapitaal hebt u daarnaast nodig:

 • Bewijsstukken bij de noodzaak van het aangevraagde bedrijfskapitaal
 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening
 • Andere bewijsstukken waarmee u aannemelijk maakt dat u de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U hebt alleen recht op verlenging van de Tozo-uitkering als het inkomen van u beiden samen onder het sociaal minimum (PDF, 140.2 kB) is. U krijgt dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. 

Wanneer bent u partner?

 • Als u getrouwd of geregistreerd partners bent
 • Op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

Lening (bedrijfskapitaal)

Onderdeel van inkomensondersteuning is ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Hiervoor volgt u dezelfde aanvraagprocedure.

Uitbetaling van de uitkering

De gemeente probeert elke dag zo veel mogelijk aanvragen te verwerken. Afhankelijk van de drukte kan het zijn dat u moet wachten. Heeft u een beschikking ontvangen waarin staat dat uw uitkering is toegekend, dan wordt uw uitkering iedere 25ste van de maand aan u uitbetaald. Het is ook mogelijk dat de gemeente uw aanvraag afwijst. Als dit het geval is, ontvangt u hier een beschikking van.

Terugvordering

Als na onderzoek of controle achteraf blijkt dat u geen recht hebt op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, dan kan de gemeente Best de bedragen terugvorderen. Dit kan het geval zijn bij onvolledige of valse informatie. Er geldt een inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet. U bent verplicht om al uw inkomsten door te geven. Daar valt inkomen uit arbeid ook onder.

Advies en ondersteuning zelfstandig ondernemers in coronatijd

De gemeente Best vindt het belangrijk om u als ondernemer zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Daarom hebben wij een routewijzer opgesteld. Hierin kunt u makkelijk de weg vinden naar de ondersteuning die past bij uw vraag. Bijvoorbeeld in het kader van het versterken van uw onderneming, het oplossen van financiële of sociale problemen of uw heroriëntatie op de arbeidsmarkt. U kunt de routewijzer online raadplegen (PDF, 334.0 kB). In de routewijzer kunt u doorklikken naar verschillende websites met meer informatie over dat onderwerp.

Mocht u er toch niet uitkomen of heeft u behoefte aan een oriënterend en vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op onze werkcoach Yvonne Van Mil. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 14 85 26 54 of via y.v.mil@wsd-groep.nl.