Urgentieregeling

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen moet
u urgentie aanvragen.
 

Eén urgentieregeling in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Sinds januari 2016 is er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.

Komt u in aanmerking voor de urgentieregeling?

Niet iedereen krijgt urgentie. U moet op zijn minst aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U zit in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen.
  • U heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd.
  • U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen andere woning kopen of huren.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.165 (prijspeil 2017).
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en bij Woonbedrijf.
  • U heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
  • U (of uw partner) heeft geen woningaanbod geweigerd.
  • U (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
  • U (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties.

Om urgentie te krijgen moet ook uw persoonlijke situatie aan een aantal criteria voldoen. De voorwaarden voor het toekennen van urgentie staan beschreven in de Urgentieverordening.

Waar kunt u urgentie aanvragen?

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. In onderstaand overzicht ziet u waar u urgentie kunt aanvragen.

Hoe kunt u urgentie aanvragen?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning. In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw situatie en urgentieaanvraag. Ter voorbereiding van dit gesprek vult u het aanvraagformulier (PDF, 97.8 kB) in en zet u op papier waarom u urgentie aanvraagt. In het aanvraagformulier staat wat u mee moet nemen naar het gesprek.

Kosten

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen.

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld?

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie (niet zijnde WMO) dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag.
Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Urgentieverordening. Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Zo wordt gekeken of het ten opzichte van andere woningzoekenden eerlijk is om u voorrang te geven. Want voorrang voor u, betekent langer wachten voor de ander.

Binnen 6 weken krijgt u bericht. Als u een urgentiebeschikking krijgt wordt u aan een willekeurige corporatie in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen 6 maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie. Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrij komen, is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie? Dan vervalt uw urgentiebeschikking en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente waar u urgentie heeft gevraagd. U kunt hiervoor uw bezwaarschrift toesturen aan de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Eindhoven:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur voegt u een afschrift van het bestreden besluit bij.

Voorlopige voorziening

Indien u bezwaar heeft gemaakt kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD / e-Herkenning). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Documenten

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen. U kunt ook kijken op de website van Wooniezie.

Sluit het menu