Huisvesting vluchtelingen en vergunninghouders

Dit bericht is gepubliceerd in Best Informatief op 20 oktober 2015.

Dagelijks zijn ze in het nieuws, de mensen die hun toevlucht zoeken in Nederland. Het is een opgave om voor deze grote groep mensen zowel tijdelijke als langdurige huisvesting te regelen. Aangezien Best een open en sociale gemeenschap is, willen wij daarin een aandeel leveren. In dit artikel vind u informatie over de aanpak van de gemeente Best.

Als gemeente een bijdrage leveren aan het maatschappelijk belang

De gemeenteraad heeft op 28 september unaniem een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken om naar vermogen bij te dragen aan tijdelijke oplossingen voor extra opvang van vluchtelingen en vergunninghouders in Best. Het college van Best onderschrijft deze oproep.

Verschil tussen vluchteling en vergunninghouder

Na aankomst in Nederland komt een vluchteling of asielzoeker terecht in een Asiel Zoeker Centrum (AZC). De AZC’s zijn verspreid over het gehele land. Binnen afzienbare tijd wordt duidelijk of iemand toegelaten wordt tot Nederland of niet. Als duidelijk is dat iemand in Nederland mag blijven dan krijgt deze persoon een verblijfsvergunning en is hij/zij vergunninghouder. De verblijfsvergunning is in de meeste gevallen permanent. Deze geeft recht op onderdak, een uitkering en de mogelijkheid om te werken.

Mogelijkheden kleinschalige opvang vluchtelingen in de gemeente Best

In Best hebben we geen mogelijkheden tot grootschalige en langdurige opvang van vluchtelingen. De locatie die we beschikbaar hebben voor noodopvang is de sporthal Naestenbest. Hier kunnen maximaal 200 mensen tijdelijk worden opgevangen, de zogenaamde 72-uurs opvang. De gemeente heeft deze locatie bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) onder de aandacht gebracht. Over het algemeen vindt het COA deze capaciteit te klein. Mocht het COA toch met de vraag voor noodopvang komen, dan gaan wij deze opvang regelen.

Prioriteit bij huisvesting van vergunninghouders

Wij kijken vooral naar de mogelijkheden voor (versnelde) huisvesting van vergunninghouders. Zo komt er ruimte in AZC’s om vluchtelingen op te vangen. In alle AZC’s samen zitten circa 13.000 mensen te wachten op huisvesting. Gemeenten hebben de taak om deze vergunninghouders te huisvesten. Zij krijgen daarvoor een taakstelling opgelegd door het Rijk. De taakstelling voor 2015 in Best is totaal 54 personen. De inspanningen die de gemeente hiervoor doet, werpen hun vruchten af. Voor 36 personen is inmiddels huisvestiging gevonden of komt deze op korte termijn beschikbaar.

Locaties voor huisvesting vergunninghouders

Voor huisvesting van vergunninghouders kijken we naar bestaande woningen. Maar ook andere mogelijkheden worden door ons bekeken. Mogelijkheden die niet ten koste gaan van de woningzoekenden op de wachtlijsten. De huisvestingsproblematiek van vergunninghouders vraagt om alternatieve oplossingen. Ook de landelijke overheid heeft hierover inmiddels gesproken. Zo kunnen leegstaande panden bijvoorbeeld tijdelijk een andere bestemming krijgen.

Kom in actie voor vluchtelingen

Wij roepen mensen op die, op de een of ander manier, willen helpen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven en organisaties die de hulp verlenen. Dat kan bijvoorbeeld bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk, www.gastgezinvoorvluchteling.nl of www.hulpvoorvluchtelingen.nl maar ook bij het Rode Kruis of via het ingestelde gironummer 6868.

Meer informatie

Bij nieuws wordt de informatie op de website aangepast aan de actualiteit. Daarnaast kunt u met vragen, zorgen en opinies terecht via info@gemeentebest.nl onder vermelding van huisvesting vluchtelingen en vergunninghouders. Wilt u liever bellen? Doe dat dan gerust. Het telefoonnummer is 14 0499.

Documenten

Sluit het menu