Ontwerpbestemmingsplan ondergronds hoogspanningsnet

Dinsdag 9 juni 2020

TenneT wil de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. Deze bovengrondse verbinding loopt momenteel door enkele wijken in Best. Inmiddels is voor de nieuwe ondergrondse verbinding het voorkeurstracé bekend. Nu is het moment aangebroken dat onder andere voor het deel op Bests grondgebied een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Waarom wordt de verbinding vervangen?

De bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg Noord en Best loopt tegen het einde van haar levensduur. Daarnaast heeft de huidige verbinding binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. De beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT, is voornemens de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw tracé met meer transportcapaciteit (bestaande uit 2 circuits). Vorig jaar was nog sprake van een extra tracé (het derde circuit) tussen Best en Eindhoven Noord. Dit tracé komt te vervallen omdat een verdere uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk de komende 10 jaar (en naar verwachting ook voor de lange termijn) niet nodig zal zijn.

Procedure

Het realiseren van de ondergrondse verbinding past niet binnen de vigerende bestemmingsplannen. Zodoende moet iedere gemeente waardoor de ondergrondse verbinding loopt een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld in samenspraak met alle betrokken gemeenten, overlegpartners, grondeigenaren en overige belanghebbenden. De bestemmingsplannen hebben betrekking op zowel het verwijderen van het huidige tracé van de bovengrondse 150 kV-lijnverbinding als het toekomstige tracé van de ondergrondse 150 kV-kabelverbinding. Iedere gemeente stelt alleen het bestemmingsplan vast dat op haar grondgebied ligt.

Vanaf 10 juni ligt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage. U kunt in deze periode een zienswijze indienen. 
TenneT is voornemens op dinsdag 7 en donderdag 9 juli informatieavonden te houden. Op dit moment is nog niet bekend of het mogelijk is om het fysiek in een zaal te organiseren. Anders vindt het waarschijnlijk  digitaal plaats. 

Meer informatie of vragen?

Op de projectwebsite van TenneT wordt aangekondigd hoe deze informatieavonden georganiseerd gaan worden. Via de projectatlas van TenneT kunt u vragen stellen. Deze worden binnen paar dagen beantwoord en als u wilt wordt u hierover gebeld.

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS