Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Bestemmingsplan Buitengebied Best

Dinsdag 12 maart 2019

Voor het buitengebied van Best is een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en ligt op dit moment ter inzage in het gemeentehuis. De inzagetermijn loopt tot en met dinsdag 19 maart.

Belangrijke wijzigingen

In het voorontwerp bestemmingsplan is een aantal zaken veranderd ten opzichte van de huidige bestemmingsplannen Buitengebied Best 2002 en 2006. Het gaat dan onder andere om:

 • wijziging bestemmingsplanmethodiek woondoeleinden;
 • vormverandering van een aantal agrarische bouwvlakken;
 • nieuwe aanduidingen voor kleinschalig agrarisch bedrijf en vrijkomende agrarische bebouwing (VAB);
 • aanduiding van diersoorten, bomenteelt en cultuurhistorische waarden.

Gekoppelde documenten

Aan het bestemmingsplan zijn de onderstaande documenten gekoppeld. Ook deze liggen nog tot en met dinsdag 19 maart ter inzage.

Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de milieueffectrapportage
In deze notitie staat beschreven welke onderwerpen (in de volgende fase) voor de milieueffectrapportage worden onderzocht, zoals geur en fijnstof. Ook staan hierin de  beoordelingscriteria aangegeven.
 

 1. Visie Duurzame energie in het buitengebied, gemeente Best
  Deze visie moet de voorwaarden, kansen en mogelijkheden voor duurzame energie in het buitengebied inzichtelijker te maken. De visie richt zich vooral op energiebronnen waar ruimtelijke inpassing nodig is, zoals wind- en zonne-energie.
   
 2. Landschapsinvesteringsregeling gemeente Best (LIR)
  Bij een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied moet een bijdrage worden geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. De bijdrage is afhankelijk van de ruimtelijke impact van de ontwikkeling. De LIR is een instrument om te bepalen welke bijdrage geleverd moet worden.
   
 3. Beleid vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Best
  Steeds meer agrarische bedrijven beëindigen hun bedrijfsvoering vanwege het ontbreken van een reëel toekomstperspectief. Hierdoor komt agrarische bebouwing leeg te staan. In het concept beleid geeft de gemeente aan hoe zij om wil gaan met vrijkomende agrarische bebouwing.
   
 4. Quickscan cultuurhistorische waarden buitengebied Best
  In ons buitengebied is een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd door Monumentenhuis Brabant. De resultaten zijn opgenomen in de ‘Quickscan cultuurhistorische waarden buitengebied Best’. Een aantal panden en objecten is beoordeeld als cultuurhistorisch waardevol. Zij krijgen een aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ met regeling in het bestemmingsplan.

Uiterlijk 19 maart reageren

Het voorontwerp bestemmingsplan en de andere documenten liggen nog tot en met dinsdag 19 maart 2019 ter inzage voor de inspraakprocedure. Kijk voor meer informatie over het bestemmingsplan, de documenten en de inspraakprocedure op www.gemeentebest.nl/bestemmingsplan-buitengebied.

Heeft u vragen over het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied? Bel dan 14 0499 of stuur een email naar: buitengebied@gembest.nl.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu