Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Gunning preventief jeugdbeleid aan Lumens

Dinsdag 30 oktober 2018

We hebben op basis van een tender de subsidies voor preventief jeugdbeleid 2019 gegund aan welzijnsorganisatie Lumens. In juni startte de gemeente een subsidietender. Alleen partijen die in 2018 subsidie ontvangen voor activiteiten op het gebied van preventief jeugdbeleid konden inschrijven.

De tender volgde na een herijking van het subsidiebeleid met als doel te komen tot eenvoudige en transparante subsidieprocedures. Daarnaast wil de gemeente dat er maximaal wordt bijgedragen aan het bereiken van de gestelde beleidsdoelen. Door alleen bestaande partners te benaderen en samenwerking te stimuleren zorgt de gemeente voor voldoende lokale verankering en continuïteit.

Gunning

De gunning gebeurde op basis van een beoordeling die in het tenderdocument is uitgelegd. De beoordeling resulteerde in een gunning aan Lumens voor 5 van de 6 thema’s. Beide inschrijvingen voor thema ‘Uitstroom specialistische jeugdhulp’ voldeden niet aan de vraag van de gemeente. De gemeente bekijkt op welke wijze het gereserveerde bedrag voor dit thema het beste kan worden ingezet in 2019.

Inspelen op veranderende vraag

Gemeenten hebben te maken met een veranderende maatschappij en een veranderende vraag van inwoners. In de subsidietender zijn partijen daarom nadrukkelijk gevraagd met een innovatief aanbod te komen. Ook zijn de partijen uitgenodigd te komen met samenwerkingsconstructies, waardoor dubbelingen in het bestaande aanbod verdwijnen. Ook is gevraagd inzichtelijk te maken hoe zij meten wat de effectiviteit is van het aanbod. We zetten het beschikbare budget anders en effectiever in. Het budget voor preventief jeugdbeleid blijft hetzelfde. Het gaat dus niet om een bezuinigingsronde.

Consequenties voor inwoners

Op dit moment verzorgt welzijnsorganisatie WBO een groot deel van de activiteiten. Dit betekent dat zij taken gaan overdragen aan Lumens. De inzet van WBO is echter niet uitgesloten. Het college van B en W hoopt dat beide organisaties kiezen voor een samenwerkingsconstructie. Op deze wijze is de continuïteit maximaal gegarandeerd. WBO blijft voor de gemeente partner op andere terreinen, zoals vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het gaat alleen om preventieve activiteiten en niet om activiteiten waarvoor een indicatie nodig is. Inwoners met een hulpvraag krijgen mogelijk te maken met andere gesprekspartners. Bijvoorbeeld bij opvoedvragen of bij jongerencentrum Todo.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu