Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Resultaten evaluatie-onderzoek afsluiting Hoofdstraat

Dinsdag 21 maart 2017

Sinds april 2016 is de Hoofdstraat met borden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Voorafgaand aan de uitvoering van deze verkeersmaatregel heeft de raad twijfels geuit over het effect van het plaatsen van borden zonder verdere (fysieke) maatregelen. Doel van de gehouden evaluatie was om te toetsen of de afsluiting met borden voldoende werkt. Met dit bericht informeren wij u over de resultaten van het onderzoek.

Onderzoeksmethode

De evaluatie bestond uit 2 delen, een belevingsonderzoek en een feitenonderzoek. Het belevingsonderzoek is een meting naar de mening van onderscheiden doelgroepen via een enquête. De vragenlijst is uitgezet onder aanwonenden, ondernemers en bezoekers van de Hoofdstraat. Daarnaast kon iedereen de vragenlijst op internet invullen. Het feitenonderzoek bestaat uit houden van verkeerstellingen en het doorgronden van de resultaten.

Resultaten belevingsonderzoek

Uit de enquêteresultaten is de conclusie af te leiden dat uit alle doelgroepen de meeste respondenten vinden dat de huidige situatie voldoende is. Er zijn geen extra fysieke maatregelen nodig om de afsluiting verder te ondersteunen. Ook vindt men het niet nodig/wenselijk om venstertijden voor laden en lossen in te stellen. Men geeft wel aan dat er aandacht moet zijn voor de volgende aspecten:

 • overlast van brommers, scooters en fietsen
 • bewoners willen meer begrip van andere gebruikers van de Hoofdstraat. Zij zijn bestemmingsverkeer
 • meer aandacht voor handhaving op doorgaand verkeer
 • verduidelijking van de bestaande bebording
 • aandacht voor de omliggende straten als Nazarethstraat en Secr. L. Jansenstraat

Resultaten feitenonderzoek

Uit de verkeerstellingen blijkt dat, er sinds de afsluiting van de Hoofdstraat in het betreffende gedeelte van de straat, een daling van het gemotoriseerde verkeer heeft plaatsgevonden. Alleen de rijsnelheid van het verkeer is een aandachtspunt. Deze ligt over het algemeen hoger dan de ter plaatse geldende snelheidslimiet van 15 km/uur.

Conclusie en vervolg

Op basis van beide onderzoeken concludeert de gemeente dat de huidige situatie voldoende werkt. Er worden daarom geen aanvullende fysieke maatregelen genomen.

Naar aanleiding van het onderzoek zet de gemeente in op de volgende punten:

 1. Prioriteit geven aan het tijdelijk plaatsen van een verplaatsbare smiley in de Hoofdstraat.
 2. In Best Informatief opnieuw aandacht besteden aan de maximum snelheid ter plaatse van 15 km/uur.
 3. Met het bewonersoverleg in gesprek gaan om te bekijken of zij open staan om gezamenlijk met VVN Best een laseractie op snelheid te organiseren.
 4. De beweegbare palen naast het gemeentehuis weer in gebruik nemen.
 5. Politie en BOA’s zijn in gesprek met de manager van het bedrijf dat met regelmaat genoemd wordt als het gaat over de overlast van scooters.
 6. Politie en BOA’s zetten hun reguliere controles in de Hoofdstraat voort.
 7. Verder werken aan de herinrichting van de Nazarethstraat en de voorbereiding op een herinrichting van de Secr. L. Jansenstraat.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu