Nieuwbouwproject Aarle

De voorbereidingsfase voor het ontwikkelen van de nieuwbouwwijk Aarle is momenteel in volle gang. Deze nieuwe wijk ligt aan de noordwest-zijde van Best. De globale grenzen van het gebied zijn de Ringweg, Sint Antoniusweg, Kapelweg, Aarleseweg, Mosselaarweg en Broekstraat.

Het doel is om in Aarle een ontspannen, groene woonomgeving te creëren. In juli 2015 is het concept-stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Dit plan is gebaseerd op de huidige kwaliteiten van het gebied (‘rijk wonen’). Het wordt een locatie waarin bewoners niet alleen een groene beleving hebben bij het thuis komen, maar ook bij het thuis zijn. Hierbij kunnen ze elke dag kiezen voor de rust van het buitengebied (‘Het Groene Woud’), het ontmoeten van ‘buren’ in de ruim ingerichte buitenruimte of de dynamiek van de stedelijke voorzieningen.

Bekijk de film om de nieuwe woonwijk Aarle nu al te 'beleven'.

Uitkomsten archeologisch onderzoek

In Aarle is een groot archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de periode 2009 tot en met 2012 is in totaal maar liefst 60 hectare landbouwgrond onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op vrijdag 13 oktober gepresenteerd tijdens de Nationale Archeologiedagen. Het rapport bestaat uit 3 delen. De 3 delen van het rapport zijn te downloaden via de website van Archol (rapport 280).

Meer informatie

  • In Aarle komen verschillende woningtypen
  • Start verkoop woningen: nog niet bekend
  • Start bouw woningen: naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2018/2019
  • Het voorontwerp bestemmingsplan lag in 2016 ter inzage

Documenten

Stedenbouwkundig plan

In het Stedenbouwkundig plan staat de ambitie in hoofdlijnen beschreven die de gemeente heeft met de nieuwe woonlocatie Aarle, zoals de infrastructuur, de groenstructuur en de bouwvelden. De verdere detailuitwerking zoals het type woningen vindt later plaats. Er komen in elk geval verschillende woningtypen. Ook sociale huur- en/of koopwoningen.

Het college van BenW heeft er op 23 juni 2015 mee ingestemd dat het plan wordt gepresenteerd aan en besproken met diverse groepen bewoners en organisaties. De ontvangen reacties worden voor zover mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de vertaling hiervan in het voorontwerp-bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan doorloopt nog een formele procedure, met de daarbij behorende inspraakmogelijkheden. Het concept-stedenbouwkundig plan is dus nog niet door het college vastgesteld.

Sluit het menu