Bestuurlijke toekomst Best

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Wat komt er in de toekomst op Best af? Hoe gaan we om met sociale vraagstukken, veranderde werkgelegenheid of de veiligheid in de wijken. Blijven we zelfstandig, gaan we meer samenwerken in de regio of gaan we samen met een andere gemeente? Om een antwoord te vinden op deze vragen over de toekomst van de gemeente is de gemeente Best het traject ‘Bestuurlijke toekomst Best’ gestart. De gemeenteraad heeft hierover op 9 oktober 2017 een besluit genomen.

De toekomst van Best bedenken we niet alleen. We vinden het belangrijk om over dit onderwerp het gesprek te voeren met onze directe omgeving. Het belang van de mensen die wonen, werken en leven in Best is het uitgangspunt.

Bijeenkomsten 2016

In november 2016 zijn in totaal 3 bijeenkomsten geweest: een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties, een bijeenkomst voor inwoners en een bijeenkomst voor ondernemers. Daarnaast hebben we gesproken met buurgemeenten en de verschillende samenwerkingsverbanden waarbinnen de gemeente Best participeert.

Toekomstscenario's

De opbrengsten uit de gesprekken en bijeenkomsten zijn verder uitgewerkt naar 4 mogelijke toekomstscenario’s. Op 6 juli 2017 zijn ongeveer 200 Bestenaren tijdens een burgertop met elkaar in gesprek gegaan over de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s.

Hetgeen hier werd opgehaald, is tijdens de raadsavond van 25 september 2017 in een discussie met en tussen raadsleden en inwoners verder aangescherpt en vervolgens vervat in het rapport ‘Bestuurlijke Toekomstvisie gemeente Best; grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden’ (PDF, 5.4 MB).

Standpunt gemeenteraad over bestuurlijke toekomst Best

Op 9 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Best besloten:

 1. Het rapport 'Bestuurlijke toekomstvisie gemeente Best; grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden' (PDF, 5.4 MB) vast te stellen en daarmee:
  • Vast te stellen dat een zelfstandige gemeente Best voldoende bestuurskracht heeft voor maatschappelijke opgaven met een lokaal karakter.
  • Vast te stellen dat de gemeente Best wil samenwerken op bovenlokaal niveau om de opgaven met een bovenlokaal karakter samen op te pakken, waarbij overleg met externe partners wordt gevoerd.
  • De bereidheid uit te spreken om de eigen bevoegdheden met betrekking tot maatschappelijke opgaven met een bovenlokaal karakter middels mandaat neer te leggen bij een bovenlokale samenwerkingsvorm.
  • Een principiële voorkeur uit te spreken voor een slagvaardige samenwerkingsvorm op het niveau van het Stedelijk Gebied Eindhoven.
 2. Een adequate democratische legitimatie van de besluitvorming binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven als randvoorwaarde te hanteren voor deze bevoegdhedenoverdracht, in die zin dat:
  • Raadsleden meer en vooral meer aan de voorkant invloed hebben op het besluitvormingsproces.
  • Externe partners meer en vooral meer strategisch invloed hebben op het besluitvormingsproces.
 3. In gesprek te blijven met gelijkwaardige buurgemeenten over verregaande samenwerkingsvormen met als uitgangspunt dat deze gemeenten onze Bestuurlijke toekomstvisie op het punt van bevoegdhedenoverdracht omarmen.

Het rapport en andere relevante documenten kunnen hieronder worden ingezien.

Relevante documenten

Raadsbehandeling 2017

Documenten Burgertop juli 2017

Documenten bijeenkomsten november 2016

Sluit het menu