Steenovenseweg 6

Niet vaststellen bestemmingsplan Steenovenseweg 6

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juli heeft besloten het bestemmingsplan Steenovenseweg 6 niet vast te stellen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Steenovenseweg 6 heeft van 11 januari tot en met 21 februari ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan voorzag in de uitbreiding van het bedrijfsterrein van het huidige bedrijf aan Steenovenseweg 6.

Raadsbesluit

Het raadsbesluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan Steenovenseweg 6 (PDF, 8.1 MB) kan vanaf 26 juli tijdens de openingstijden ook worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best.

Beroep

Van 27 juli tot en met 6 september kan tegen het besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan ‘Steenovenseweg 6’, beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

Beroepschrift of verzoek voorlopige voorziening

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u beschikken over DigiD.
 

Kenmerk:NL.IMRO.0753.bpsteenovenseweg6
Datum: 6 november 2015
Status:In voorbereiding
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl
Sluit het menu