Bestemmingplan 'Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik'

Er komt een omgevingsplan voor de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. Dit is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met de bewoners van de 3 wijken.

Geen gewoon bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is een proefproject voor een nieuwe wet, de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2019 in werking. Dit betekent dat het geen gewoon bestemmingsplan is. Het plan wordt opgesteld zoals dat straks volgens de Omgevingswet moet. Onder deze wet maken we niet langer bestemmingsplannen maar omgevingsplannen.

Schema Bestemmingsplan Omgevingswet

Nieuwe aanpak

De gemeente vraagt aan de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de 3 wijken wat zij belangrijke punten vinden voor het nieuwe bestemmingsplan. Een eerste bijeenkomst hiervoor vond plaats op 2 november 2016. In januari 2017 zijn werkgroepen per woonwijk aan de slag gegaan. Per wijk is er een werkgroep die een advies aan de gemeente opstelt. Een advies over de uitgangspunten en regels in het omgevingsplan. De gemeente bekijkt of en hoe we die adviezen kunnen verwerken in het nieuwe omgevingsplan. Dit koppelt de gemeente met een toelichting terug aan alle betrokkenen.

Werkgroepen

Per wijk is er een werkgroep van ongeveer 10 bewoners. De 30 bewoners hebben zich al flink ingezet. Tijdens 2 bijeenkomsten in januari 2017 hebben zij een aantal thema’s besproken:

  • Duurzaamheid & Gezondheid
  • Openbare ruimte & Globaal bestemmen
  • Welstand & Minder regels bij de woningen

De besproken punten zijn door de werkgroepen verwerkt in concept-adviezen. Die hebben ze tijdens een derde bijeenkomst in februari 2017 aan elkaar toegelicht.

Deelnemers werkgroepen

Wilt u weten wie er vanuit de 3 wijken in de werkgroepen deelnemen? Raadpleeg dan onderstaand overzicht. We hebben alleen de gegevens opgenomen van bewoners die hiervoor toestemming hebben gegeven aan de gemeente. Daarnaast  is er een werkgroep die zich buigt over de manier waarop gemeente dit samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties oppakt.

Conceptadviezen 27 maart gepresenteerd

Op maandag 27 maart vond er een bijeenkomst plaats voor alle bewoners, organisaties en ondernemers van en in de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de werkgroepen hun concept-adviezen aan alle bewoners van en organisaties in de wijken. Doel was het toetsen van draagvlak bij andere bewoners uit de wijk.

Definitieve adviezen per wijk

Voortgang

Op 10 april zijn de definitieve adviezen van de werkgroepen opgeleverd. De werkgroepen hebben de mogelijkheid om deze adviezen toe te lichten aan de gemeente en het adviesbureau dat het omgevingsplan opstelt, AGEL Adviseurs.
Vervolgens gaan wij intern aan de slag. Alle adviezen worden beoordeeld. Per adviespunt wordt in een verantwoordingsdocument aangegeven wat we met het advies doen.

Verantwoordingsdocument

We bespreken het verantwoordingsdocument eind mei met de werkgroepen. Na deze bijeenkomst starten de gemeente en AGEL Adviseurs met het opstellen van het omgevingsplan. We verwachten  dat het plan eind juni 2017 in concept klaar. De gemeente moet dit concept dan voorleggen aan bijvoorbeeld de provincie en het waterschap. Als zij op het concept gereageerd hebben, kunnen wij verder met maken het ontwerp-omgevingsplan te maken.  Dit leggen wij waarschijnlijk in oktober ter inzage.

Het zal voor u dus wat langer stil zijn rondom dit project. Achter de schermen zijn wij wel druk aan de slag. Op het moment dat data concreet zijn vindt u ze op deze pagina. Op het moment dat het ontwerp-omgevingsplan ter inzage gaat, leest u dit ook in onder andere Groeiend Best.

Planning

  • Eind mei: Toelichting verantwoordingsdocument aan werkgroepen.
  • Juni - september: Opstellen omgevingsplan, inclusief overleg Provincie en Waterschap
  • Oktober: Concept-omgevingsplan gereed en ter inzage

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u een e-mail sturen aan Jenny Crommentuijn, projectleider Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik: j.crommentuijn@gembest.nl. Bellen kan natuurlijk ook via 14 0499.

Sluit het menu