Bestemmingplan 'Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik'

Er komt een omgevingsplan voor de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. Dit is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met de bewoners van de 3 wijken.

Geen gewoon bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is een proefproject voor een nieuwe wet, de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2019 in werking. Dit betekent dat het geen gewoon bestemmingsplan is. Het plan wordt opgesteld zoals dat straks volgens de Omgevingswet moet. Onder deze wet maken we niet langer bestemmingsplannen maar omgevingsplannen.

Schema Bestemmingsplan Omgevingswet

Nieuwe aanpak

We vragen aan de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de 3 wijken wat zij belangrijke punten vinden voor het nieuwe bestemmingsplan. Een eerste bijeenkomst hiervoor vond plaats op 2 november 2016. In januari 2017 zijn werkgroepen per woonwijk aan de slag gegaan. Per wijk is door de bewoners een advies opgesteld. Een advies over de uitgangspunten en regels in het omgevingsplan.

Werkgroepen

Per wijk is er een werkgroep van ongeveer 10 bewoners. Tijdens 3 bijeenkomsten hebben zij een aantal thema’s besproken:

  • Duurzaamheid & Gezondheid
  • Openbare ruimte & Globaal bestemmen
  • Welstand & Minder regels bij de woningen

De besproken punten zijn door de werkgroepen verwerkt in hun adviezen:

Deelnemers werkgroepen

Wilt u weten wie er vanuit de 3 wijken in de werkgroepen deelnemen? Raadpleeg dan onderstaand overzicht. We hebben alleen de gegevens opgenomen van bewoners die hiervoor toestemming hebben gegeven aan ons. Daarnaast is er een werkgroep die zich buigt over de manier waarop gemeente dit samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties oppakt.

Stand van zaken begin juli 2017

Op 10 april zijn de definiteve adviezen van we werkgroepen opgeleverd.Vervolgens is de gemeente samen met adviesbureau AGEL Adviseurs aan de slag gegaan. We hebben bekeken of en hoe we die adviezen kunnen verwerken in het nieuwe omgevingsplan. Dit koppelt de gemeente met een toelichting terug aan alle betrokkenen. Dit staat in een verantwoordingsdocument (PDF, 5.0 MB).

Hierin zijn de adviezen samengevat en staat een reactie op de adviezen. Voor meerdere adviezen is aangegeven hoe deze in het omgevingsplan worden verwerkt. Als een advies niet wordt overgenomen in het omgevingsplan, is aangegeven waarom niet en wat er wel met het advies wordt gedaan. Een concept-versie is voorgelegd aan de werkgroepen en daarna nog aangepast.

Vervolg

Het verantwoordingsdocument vormt de basis voor het op te stellen omgevingsplan. We verwachten dat het plan aan het eind van de zomervakantie in concept klaar is. De gemeente moet dit concept dan voorleggen aan bijvoorbeeld de provincie en het waterschap. Als zij op het concept gereageerd hebben, kunnen wij verder met het maken van het ontwerp-omgevingsplan. Dit leggen wij waarschijnlijk in oktober ter inzage.

Het ontwerp-omgevingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een kaart. Als bijlage wordt een inspiratiegids opgenomen. In september organiseren we een bijeenkomst voor de werkgroepen per wijk om dehet eerste concepten te bespreken. Op het moment dat het ontwerp-omgevingsplan ter inzage gaat, leest u dit ook in onder andere Groeiend Best.

Planning

  • Juni - september: Opstellen omgevingsplan, inclusief overleg Provincie en Waterschap
  • September: Bijeenkomst werkgroepen per wijk, doornemen eerste concept
  • Oktober: Concept-omgevingsplan gereed en ter inzage

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u een e-mail sturen aan Jenny Crommentuijn, projectleider Omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik: j.crommentuijn@gembest.nl. Bellen kan natuurlijk ook via 14 0499.

Sluit het menu