Bestemmingsplan, herziening of afwijking aanvragen

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Dit heet een principeverzoek.

Principeverzoek indienen

Stap 1: ‘Intake’ principeverzoek

Voordat u een principeverzoek indient is het verstandig om het initiatief eerst bij de gemeente Best te melden. Wij noemen dit de ‘intake’. Tijdens de intake wordt:

  • Bekeken of het plan wellicht met een kleine aanpassing toch in het bestemmingsplan is in te passen
  • Op hoofdlijnen bekeken met welke zaken u zoal rekening moet houden bij het opstellen van het principeverzoek. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan zaken zoals stedenbouwkundige inpassing, parkeren en geluid, maar bijvoorbeeld ook aan ontwikkelingen die in de omgeving van het plan spelen. Anders gezegd: wij geven u een eerste advies over hoe uw plan het meeste kans van slagen heeft.
  • Bekeken op welke wijze de buurt het beste betrokken kan worden bij de plannen (‘omgevingsdialoog’).
  • Een eerste inschatting gemaakt of afwijking of herziening van het bestemmingsplan voor uw plan kansrijk is.

Tijdens deze intake is vaak sprake van een persoonlijk gesprek tussen u en deskundigen van de gemeente Best, bij voorkeur bij u op de locatie van het initiatief.

Het aanmelden van een initiatief voor de intake kan telefonisch of digitaal via d.van.denderen@gembest.nl. Daarbij geeft u heel kort aan wat u van plan bent en op welke locatie. De intake is gratis.

Stap 2: Principeverzoek indienen

Na de intake neemt u zelf een besluit of en hoe u verder gaat. Dient u een principeverzoek in? Misschien wilt u eerst nog wat huiswerk doen? Wellicht ziet u af van een principeverzoek? Als u besluit een principeverzoek in te dienen is het volgende van belang: U dient het principeverzoek schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best. U kunt daarvoor bijgaand formulier gebruiken:

Wij vragen u om daarbij:

  • Een goede beschrijving van het plan mee te sturen. Deze beschrijving bestaat in ieder geval uit een duidelijke (schets)tekening van het (bouw)plan en zijn directe omgeving en eventueel gevels en doorsneden.
  • Te beschrijven wat u precies voor ogen heeft en op welk adres of kadastrale perceel.
  • In ieder geval in te gaan op de aandachtspunten die tijdens de intakefase naar voren zijn gekomen.
  • Aan te geven wat het resultaat is van de omgevingsdialoog en hoe hiermee in de plannen rekening is gehouden.
  • Indien u (nog) geen eigenaar van het perceel of gebouw bent, is het van belang dat u aantoont dat u het verzoek ook namens de eigenaar van het perceel of gebouw indient.

Het formulier en de beschrijving van het plan kunt u opsturen naar: Gemeente Best, ter attentie van College van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt het formulier uiteraard ook digitaal indienen via info@gemeentebest.nl. Wij verzoeken u om grote bestanden dan te versturen via onze beveiligde omgeving: https://bestand.gemeentebest.nl.

Houd er rekening mee dat de stukken die u opstuurt in principe openbaar zijn. Mensen kunnen deze in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wbp) bij ons op

Stap 3: Behandeling van uw verzoek

Uw principeverzoek wordt vanuit verschillende invalshoeken (onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu) beoordeeld in ons Adviesteam Principeverzoeken. Hierbij houden we rekening met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Naar aanleiding van deze beoordeling neemt het college een standpunt in.

Stap 4: Start procedure afwijking of wijziging bestemmingsplan

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende. Het kan ook voorkomen dat de gemeente al bezig is met een herziening van het gebied waarin uw perceel ligt en dat u daarop kunt ‘meeliften’.

Prijs

De totale prijs voor het behandelen van een principeverzoek is € 683,00. Aan de verschillende procedures (herziening bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan of afwijken van bestemmingsplan via een omgevingsvergunning) die kunnen volgen op een principeverzoek zijn ook kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de te doorlopen procedure.

Bezwaar

De beslissing op een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.

Sluit het menu