Bestemmingsplan, herziening of afwijking aanvragen

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Dit heet een principeverzoek. Het college neemt een standpunt in over uw principeverzoek. Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke procedure we u het beste kunnen helpen.

Omgevingswet

De procedure van een bestemmingsplan kost best veel tijd. Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De huidige Wet ruimtelijke ordening vervalt op dat moment. Plannen die u na 1 juli 2023 aanlevert, behandelen we daarom al 'in de geest van' de nieuwe Omgevingswet. Lees meer over de nieuwe Omgevingswet.

Intake

Stap 1: Intake

Voordat u een principeverzoek indient, is het verstandig om het initiatief eerst bij de gemeente Best te melden. Wij noemen dit de ‘intake’. Tijdens de intake bekijken we:

  • Of het plan wellicht met een kleine aanpassing toch in het bestemmingsplan is in te passen
  • Op hoofdlijnen met welke zaken u rekening moet houden bij het opstellen van het principeverzoek. Denk daarbij aan stedenbouwkundige inpassing, parkeren en geluid, maar ook aan ontwikkelingen in de omgeving van het plan. Anders gezegd: wij geven u een eerste advies over hoe uw plan het meeste kans van slagen heeft.
  • Op welke wijze de buurt het beste betrokken kan worden bij de plannen (‘omgevingsdialoog’).
  • En maken we een eerste inschatting of afwijking of herziening van het bestemmingsplan voor uw plan kansrijk is.

Het aanmelden van een initiatief voor de intake kan digitaal via ro@gembest.nl. Daarbij geeft u heel kort aan wat u van plan bent en op welke locatie. De intake is gratis. U wordt niet uitgenodigd voor een intakegesprek of tijdens de interne bespreking over de nieuwe initiatieven.

Stap 2: Principeverzoek indienen

Na de intake neemt u zelf een besluit of en hoe u verder gaat. Dient u een principeverzoek in? Misschien wilt u eerst nog wat huiswerk doen? Wellicht ziet u af van een principeverzoek? Als u besluit een principeverzoek in te dienen, is het van belang dat u het Formulier indienen principeverzoek (PDF, 135.7 kB) invult.

Wij vragen u om daarbij:

  • Een goede beschrijving van het plan mee te sturen. Deze beschrijving bestaat in ieder geval uit een duidelijke (schets)tekening van het (bouw)plan en de directe omgeving en eventueel gevels en doorsneden.
  • Te beschrijven wat u precies voor ogen heeft en op welk adres of kadastraal perceel.
  • In ieder geval in te gaan op de aandachtspunten die tijdens de intakefase naar voren kwamen.
  • Aan te geven wat het resultaat is van de omgevingsdialoog en hoe hiermee in de plannen rekening is gehouden.
  • Als u (nog) geen eigenaar van het perceel of gebouw bent, is het van belang dat u aantoont dat u het verzoek ook namens de eigenaar van het perceel of gebouw indient.

Het formulier en de beschrijving van het plan kunt u opsturen naar: Gemeente Best, ter attentie van College van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best of via e-mail: ro@gembest.nl. Wij vragen u om grote bestanden en vertrouwelijke informatie te versturen via onze beveiligde omgeving: https://bestand.gemeentebest.nl.

Houd er rekening mee dat de stukken die u opstuurt in principe openbaar zijn. Mensen kunnen deze in het kader van de Wet open overheid (Woo) bij ons opvragen.

Stap 3: Behandeling van uw verzoek

Ons Adviesteam Principeverzoeken beoordeelt uw principeverzoek vanuit verschillende invalshoeken (onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu). Hierbij houden we rekening met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Naar aanleiding van deze beoordeling neemt het college een standpunt in.

Stap 4: Start procedure afwijking of wijziging bestemmingsplan

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende. Het kan ook voorkomen dat de gemeente al bezig is met een herziening van het gebied waarin uw perceel ligt en dat u daarop kunt ‘meeliften’.

Prijs

De totale prijs voor het behandelen van een principeverzoek is € 764,15 euro. Aan de verschillende procedures (herziening bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan of afwijken van bestemmingsplan via een omgevingsvergunning) die kunnen volgen op een principeverzoek zijn ook kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de te doorlopen procedure.

Bezwaar

De beslissing op een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.