Beschermd dorpsgezicht

In totaal zijn er in Nederland meer dan 400 beschermde stads- en dorpsgezichten. In het kader van het Monumenten Selectie Project (MSP) in 2004, dat ook gericht was op selectie en aanwijzing van nieuwe rijksmonumenten en beschermde dorpsgezichten uit de periode 1850-1940, heeft het Rijk (Ministerie van OCW) besloten positief te adviseren over de aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht ‘Batadorp’.

Batadorp

Op 29 februari 2016 hebben de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alsmede Infrastructuur en Milieu besloten om een deel van Batadorp aan te wijzen tot beschermd dorpsgezicht. Dit is een erkenning van de bijzondere cultuurhistorische waarden in Batadorp uit de bouwperiode 1850 – 1940.

In het besluit kunt u lezen waarom Batadorp tot beschermd dorpsgezicht is aangewezen. Hierbij is opgenomen de plankaart die aan geeft over welke begrenzing het gaat binnen de wijk Batadorp. Het betreft globaal het gebied vanaf de Bataweg de Batalaan, de perceelsgrenzen aan de achterzijde van Batalaan 12 en de overige opgenomen huizen in Batalaan, Europaplein, Parkweg omtrek sportpark en de perceelsgrenzen achter de ‘tweede strip’ op het fabriekscomplex.

De rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft enkele brochures opgesteld als hulpmiddel voor eigenaren die binnen een beschermd stads- en/of dorpsgezicht wonen. Deze documenten kunt u hier raadplegen.

Het doorlopen proces

De gemeenteraad heeft op 22 april 2013 een positief advies uitgebracht aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 26 november 2013 ingestemd met het Beeldkwaliteitplan Batadorp. Omdat bewoners zich niet konden vinden in deze visie is hierop besloten in gesprek te gaan met bewoners van Batadorp. Na diverse gespreksavonden en op basis van de input van deze avonden, de eerder ontvangen zienswijzen en de uitkomsten van een enqûete is het plan op diverse onderdelen aangepast. De belangrijkste aanpassingen worden hieronder genoemd:

Aanpassingen Beeldkwaliteitplan Batadorp 2.0
Oud Nieuw
Geen 2e bouwlaag aan de zijgevel. 2e bouwlaag aan zijgevel mogelijk.
Geen gebouwde erfafscheiding aan  de openbare weg. Gebouwde erfafscheiding aan openbare weg toegestaan.
Behoud zinken kraal. Behoud oorspronkelijke overstek, deze hoeft echter niet afgewerkt te worden met zinken kraal.
Behoud gevelopeningen en vensterindelingen. Behoud gevelopeningen, echter geen voorschriften m.b.t. vensterindelingen.
Verbod op rolluiken. Rolluiken toegestaan.
Verschillende richtlijnen voor de verschillende woningtypen. Algemene richtlijnen voor alle woningtypen.
Gedetailleerde voorstellen op de (middel-) lange termijn voor onder andere inrichting openbare ruimte. Suggesties voor inrichting openbare ruimte. Nadere uitwerking hiervan vindt pas plaats als herinrichting van de openbare ruimte in de toekomst aan de orde is.

Het college heeft ingestemd met het aangepaste beeldkwaliteitplan Batadorp 2014. Dit document kunt u hieronder raadplegen.

De gemeenteraad heeft op 30 november 2015 zowel het Bestemmingsplan Batadorp en omgeving  als ook de beleidsregel ‘Welstandscriteria beschermd Batadorp’ (PDF, 2.7 MB) vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden en in werking. Dit plan is opgesteld ten behoeve van de actualisatie van de geldende plannen. Daarnaast is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden van Batadorp. Deze beleidsregel wordt door de stadsbouwmeester gehanteerd bij de welstandsbeoordeling van aanvragen omgevingsvergunning in dit gebied.

Sluit het menu