Subsidie voor Wmo

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening 2013. Daarnaast bestaan er nadere regelingen per onderwerp. In de nadere regelingen staat beschreven voor welke doelen en activiteiten de gemeente subsidie verleent. In de nadere regelingen staat ook hoe en wanneer u subsidie aan kunt vragen.

Subsidieregeling Wmo

De gemeente heeft een subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van Wmo.

Subsidie kan worden verleend voor:

 • Ontwikkeling en ontplooiing jeugdigen
  • Activiteiten die een bijdrage leveren aan het gezond gewicht van jongeren, alcoholpreventie van jongeren of de weerbaarheid van jongeren;
  • Activiteiten die een bijdrage leveren aan leesvaardigheid van jongeren;
  • Activiteiten die een bijdrage leveren aan de vrijetijdsinvulling van jongeren die anders onvoldoende vrijetijdsinvulling hebben;
  • Activiteiten die er een bijdrage aan leveren dat ook kinderen/ jongeren met extra ondersteuningsbehoefte in Best naar school kunnen gaan en in Best hun vrije tijd kunnen doorbrengen;
  • Activiteiten die de civil society rondom opvoeden en opgroeien versterken.
 • Zelfredzaamheid volwassenen
  • Activiteiten die de zelfredzaamheid en/of de eigen kracht van inwoners kunnen versterken en daarmee ook de inzet van professionele zorg/hulpmiddelen/diensten kunnen verminderen.
 • Maatschappelijke participatie
  • Activiteiten die eraan bijdragen dat ook inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren, bijvoorbeeld om financiële redenen of door een beperking, toch mee kunnen doen.
 • Maatschappelijke inzet
  • Activiteiten die overbelasting van mantelzorgers kunnen voorkomen.
 • Sociale samenhang en leefbaarheid
  • Activiteiten die er aan bijdragen dat inwoners hun leefomgeving als prettig, veilig en leefbaar ervaren en zich hiervoor mede verantwoordelijk voelen.
 • De huur voor een werkplek in Bestwijzer

Aanvragen 2015

Alle voorwaarden voor deze subsidie vindt u in de Nadere regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo. Voor het aanvragen kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier subsidie Wmo (PDF, 49.7 kB).

Wilt  u in aanmerking wilt komen voor een subsidie voor het kalenderjaar 2015? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2014 zijn ingediend. Een aanvraag voor een subsidie voor eenmalige projecten of activiteiten moet ten minste 13 weken voor het begin van de activiteit worden ingediend.

Subsidieplafond 2015

Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten per kalenderjaar, zoals bedoeld in de regeling subsidieverstrekking vrijwilligersorganisaties Wmo, is door het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2015 vastgesteld op € 100.453,00.

Het subsidieplafond voor het subsidiëren van eenmalige projecten of activiteiten (het welzijnsfonds) is door het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2015 vastgesteld op € 19.800,00.

Menu overslaan